دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، فروردین 1398، صفحه 314-13 

مقاله پژوهشی

بررسی تفسیر آیه 17 سوره احقاف با تأکید بر سبب نزول آیه

صفحه 29-13

محمدتقی اسماعیل پور معلم؛ بابک هادیان حیدری


تفسیر آیه تطهیر در منابع روایی فریقین

صفحه 88-63

سیدمحمدفردین جلالی؛ بهنام بهاری


تبارشناسی جاهلیت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

صفحه 314-289

محمد هادی یدالله پور؛ نسیبه یدالله پور