دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398 
5. وجوه معنایی ریشه «ق و م» در قرآن و تفاسیر

اعظم فرجامی؛ محتبی بیگلری؛ مریم محمدیاری


8. واکاوی ضوابط "بیان سخن" از منظر قرآن و روایات

مهدی عبدالهی پور؛ سید محمد موسوی؛ مرتضی سازجینی