دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، مهر 1398 
واکاوی ضوابط «بیان سخن» از منظر قرآن و روایات

صفحه 251-225

مهدی عبدالهی پور؛ مرتضی سازجینی؛ سید محمد موسوی


وجوه معنایی ریشه «ق و م» در قرآن و تفاسیر

صفحه 321-301

مریم محمدیاری؛ اعظم فرجامی؛ مجتبی بیگلری