دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، مهر 1399 
خلود در جهنم بر اساس روابط همنشینی وجانشینی

صفحه 109-85

رضوان حاجی شرفی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمدهادی امین ناجی؛ زهرا خیراللهی


بازشناسی مفهوم و ماهیت بدعت از دیدگاه مفسرین

صفحه 142-111

محمد جواد جاوری؛ سید محمد علی ایازی؛ مهدی مهریزی


شبکه معنایی احباط در قرآن کریم

صفحه 167-143

اعظم اسداللهی؛ داود معماری


«بشریت پیامبران» دستمایه انکار منکران!

صفحه 309-287

غلامعلی زارع؛ عرفان گرزین؛ محمدمهدی زارع