دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 235-1 
5. جایگاه علی (ع) در تفسیر قرآن

صفحه 171-148

صمد عبداللهی عابد؛ علی احمد ناصح


6. تجلّی اخلاق فردی در سوره قصص

صفحه 197-172

حمید محمدی راد؛ مرتضی سازجینی؛ زین العابدین غفاری


7. مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه

صفحه 235-198

سید هادی میرمحمودی؛ سید رضا مودب