درباره نشریه

- کشور محل چاپ : ایران

-  ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

-  فرمت:  الکترونیکی

-   شاپای الکترونیکی:5490-2423

-   قابل دسترسی از: google scholar, magiran.com, noormags.ir, civilica

-  نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه

- زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

 حوزه  تخصصی: تفسیر پژوهی

-  نوع مجله: علمی

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

-  نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور

 

-  ایمیل پشتیبان: Tafsirp.asari@gmail.com

 

مقالات دریافتی مجله تفسیرپژوهی اثری با نرم افزار مشابهت یاب هوشمند چک می شوند و بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی ((COPE)  با تخلفات برخورد می گردد.