اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

کریم علیمحمدی

تفسیر و علوم قرآنی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1202
karim110_aliyahoo.com

سردبیر

صمد عبداللهی عابد

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1192
s1.abdollahiyahoo.com
09141597434

اعضای هیات تحریریه

محمدجواد اسکندرلو

علوم قرآن و حدیث استاد جامعه المصطفی العالمیه؛ قم؛ ایران

ensani.ir/fa/article/author/7282
mj_eskandarlomiu.ac.ir
025387110535
0000-0002-8045-1762

علی اکبر بابایی

فقه و اصول استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم- ایران

fa.islamicdata.ru/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
ababayirihu.ac.ir

زینب السادات حسینی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~zhosseini/
z.hosseiniumz.ac.ir
09113125897

حسن رضایی هفتادر

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hrezaii
hrezaaiiut.ac.ir

سیفعلی زاهدی فر

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1149
s_zahedifaryahoo.com

رقیه صادقی نیری

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1178
rsadeghiniriyahoo.com

سید محمود طیب حسینی

علوم قرآنی استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم- ایران

rihu.ac.ir/fa/person/1246/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C?moduleId=gsiBook&collaborationTypeId=125
tayyebhoseinirihu.ac.ir

صمد عبدللهی عابد

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1192
s1.abdollahiyahoo.com
09141597434

سیدضیاالدین علیانسب

دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

hmu.ac.ir/resume/48/olyanasab
z.olyanasabhmu.ac.ir

عبدالاحد غیبی

زبان و ادبیات عرب استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1207
abdolahadazaruniv.ac.ir
abdolahad@azaruniv.a

محمد مولوی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

www.ikiu.ac.ir/members/?id=298&lang=0
molaviisr.ikiu.ac.ir
0000-0002-2694-2384

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمد تقی دیاری بیدگلی

علوم قرآن وحدیث استاد دانشگاه قم

qom.ac.ir/mtdiari
mt_diariyahoo.com

عمار عبودی محمدحسین نصار

تاریخ اسلام استاد دانشگاه کوفه

drammarnassar73yahoo.com

محمود کریمی

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

m.karimigmail.com

سید رضا مودب

علوم قرآن وحدیث استاد دانشگاه قم

old.qom.ac.ir/Portal/Home/?3415/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A8
sr-moaddabgom.ac.ir

محمد هادی یدالله پور

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

baghekhialgmail.com

کارشناس نشریه

فرید اسمعیل یان

علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس نشریات

mag.azarunivgmail.com

ویراستار انگلیسی

سید فواد بهزادپور

هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

fouad.behzadpourgmail.com

ویراستار ادبی

عقیله آراسته

دانشجوی دکتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

aghileh.arastehyahoo.com

صفحه آرا

مهشاد علیلو

تایپ و صفحه آرایی: آیشن کامپیوتر

ayshana96yahoo.com