نویسنده = علیرضا زکی زاده
اقسام مواجهه با روایات تفسیری در مدرسه تفسیری اصفهان

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 123-153

علیرضا زکی زاده؛ محسن خوش‌فر؛ احترام سادات موسوی‌زاده


بررسی گسست یا پیوست معنایی در آیة 15-20 سورة زخرف

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 227-249

علیرضا زکی زاده؛ فاطمه طائبی؛ داود اسماعیلی