نویسنده = احترام سادات موسوی‌زاده
اقسام مواجهه با روایات تفسیری در مدرسه تفسیری اصفهان

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 123-153

علیرضا زکی زاده؛ محسن خوش‌فر؛ احترام سادات موسوی‌زاده