کلیدواژه‌ها = روایات
واکاوی ضوابط «بیان سخن» از منظر قرآن و روایات

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 251-225

مهدی عبدالهی پور؛ مرتضی سازجینی؛ سید محمد موسوی