مراتب بهره مندی از قرآن بر اساس مراحل درک و فهم آیات الهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

چکیده
قرآن کریم به عنوان کتاب زندگی ، علاوه بر حقایق ، مراتب نزول و معانی باطنی اش، دارای ظاهری با درجات طولی متناسب با ظرفیتهای مختلف افراد می باشد. لذا بدیهی است که بعنوان کاملترین کلام الهی در عین عمق و جامعیت، سادگی عموم مخاطبین و طراوت همه زمانها را در نظر گرفته باشد. بنحوی که الفاظ آیات، بطور مطابقى بر آن معانی دلالت بکند، به شکلی که هر معنایى مخصوص به افق و مرتبه اى از فهم و درک باشد. هدف این مقاله ، ارائه و تبیین درجات معنایی ظاهر آیات است. روش کار در این پژوهش، به شیوه معنا شناختی «شینیا ماکینو» می باشد ، که با استفاده از کلید واژه های مرتبط با موضوع، آیات مربوطه فیش برداری شده، سپس با استفاده از قراین و تطبیق آیات بریکدیگر و روایات وارده در تفسیر آنها، مراحل بهره مندی از قرآن در ده مرتبه : قرائت ، ترتیل، تلاوت، تفکر، تعقل، تدبر، تاویل ، تذکر، علم من الکتاب و علم الکتاب ، برآورد شده است .
واژگان کلیدی : مراحل قرآن ،تفکر، تعقل، تدبر، تذکر، علم الکتاب.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Levels of Drawing Benefit from Qur'an According to the Levels of Understanding the Divine Verses

نویسنده [English]

  • Amin fathi
Assistant Professor of department of Islamic Studies,University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The Holy Qur'an as a book of life, in addition to its inner meanings and levels of revelation, has a longitudinal appearance proportional to different capacities of individuals. Obviously, as the most complete divine book despite its depth and comprehensivenessissimple for all audiences and freshfor all times, in a way that any particular Qur'anic term has its own meanings and each of these meaningsbelongs to a certain level of understanding. The purpose of this article is to explain the different levels of meaning of the appearance of verses. The methodology used in this research is in the traditional way along with conceptual analysis. With the aid of the relevant keywords, the relevant verses are written down, then, using narrations and matching the Qur'anic verses together, theten steps of understanding the holy Quran were achieved: Readings, Tartil, Talavat, Thinking, Reasoning, Reflection, Ta'wil, Reminding, some Science of Qur'an and The whole science of Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'anic levels
  • Thinking
  • Reasoning
  • Reminding
  • science of Qur'an