درباره تفسیرپژوهی

- کشور محل چاپ : ایران

 ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

-  فرمت:  چاپی و الکترونیکی

-   شاپای چاپی:5490-2423

-   قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, civilica

-  نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه

- زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

 حوزه  تخصصی: تفسیر پژوهی

-  نوع مجله: علمی

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

-  نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور

درصد قبولی مقالات: 35%

 زمان داوری: حداقل دو ماه

ایمیل پشتیبان: Mehdi.ramazani85@gmail.com

 

مقالات دریافتی مجله تفسیرپژوهی با نرم افزار مشابهت یاب هوشمند چک می شوند و بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی ((COPE)  با تخلفات برخورد می گردد.

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 450-1 

مقاله پژوهشی

1. شخصیت شناسی آیه‌ی 17 سوره‌ی احقاف در تفاسیر فریقین با تأکید بر سبب نزول آیه

صفحه 0-0

محمدتقی اسماعیل پور معلم؛ بابک هادیان حیدری


4. شیوه‌ی گفتمان‌سازی قرآن و سنت در ارتباط با تکریم شخصیت زنان

صفحه 0-0

خانم دکتر رقیه صادقی نیری؛ فاطمه میری اقدم


9. تفسیر آیه تطهیر در منابع روایی فریقین

صفحه 0-0

سیدمحمدفردین جلالی؛ بهنام بهاری


10. معیارهای صحت متن روایات در تفسیر اطیب البیان

صفحه 0-0

داود معماری؛ جلال مصطفایی اجلالیه