فرایند پذیرش مقالات

شیوه نامه ارزیابی مقالات

دوفصلنامه «تفسیر پژوهی اثری»

 

1- ارزیابی اولیه مقالات ارسالی توسط سردبیر / دبیر هیأت تحریریه / مدیر داخلی مجله (حدود دو هفته)

 • فاقد صلاحیت به دلیل قرار نگرفتن در اولویت مجله، عدم تناسب با موضوع مجله، عدم رعایت ضوابط نگارش مجله: مردود
 • تأیید صلاحیت اولیه جهت ارسال برای ارزیابی: 

              تذکر: حتماً لازم است در کنار فایل اصلی مقاله، دو فایل ذیل نیز ارسال شود:

                    1- فرم «تعهدنامه» اخلاقی نویسندگان

                    2- فرم «تعارض منافع» نویسندگان  

 لازم است فرم های تعهدنامه و تعارض منافع را پیرنت گرفته و پس از تکمیل و امضاء، فایل عکس یا pdf آن را فقط از طریق سامانه ارسال کنید. ملاک نگارش نام نویسندگان، اسامی ثبت شده در فرم تعهدنامه است.

                      

2- ارزیابی دوم توسط دو نفر از اساتید داور (حد اکثر 45 روز)

 • عدم تأیید محتوای مقاله: مردود
 • طرح نظرات جزئی جهت بهبود محتوای مقاله: ارسال برای مؤلف
 • طرح نظرات کلی جهت تغییر ساختار مقاله: ارسال برای داور سوم
 • عدم تأیید محتوا و ساختار: مردود
 • طرح نظرات جزئی جهت بهبود ساختار: ارسال برای مؤلف

  

3- مطابقت انجام اصلاحات در مقاله توسط دبیر هیأت تحریریه / مدیر داخلی مجله (حدود دو هفته)

 • عدم انجام اصلاحات (کلی و جزئی): مردود
 • انجام کامل اصلاحات: ارسال به هیأت تحریریه جهت تصمیم گیری

 

4- ارزیابی سوم توسط اعضای هیأت تحریریه مجله (حدود یک ماه)

 • پذیرش و قرار گرفتن در اولویت: تأیید و ارسال نامه پذیرش
 • عدم پذیرش و قرار نگرفتن در اولویت: مردود