مدیر مسئول


کریم علیمحمدی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تفسیر

سردبیر


صمد عبداللهی عابد دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

علوم قرآن وحدیث

اعضای هیات تحریریه


زینب السادات حسینی دانشیار دانشگاه مازندران

اعضای هیات تحریریه


حسن رضایی هفتادر دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


سیفعلی زاهدی فر دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

علوم قرآن وحدیث

اعضای هیات تحریریه


رقیه صادقی نیری دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

علوم قرآن وحدیث

اعضای هیات تحریریه


صمد عبدللهی عابد دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

علوم قرآن وحدیث

اعضای هیات تحریریه


سیدضیاالدین علیانسب دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

اعضای هیات تحریریه


عبدالاحد غیبی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اعضای هیات تحریریه


محمد مولوی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمد تقی دیاری بیدگلی استاد دانشگاه قم

علوم قرآن وحدیث

اعضای مشورتی هیات تحریریه


عمار عبودی محمدحسین نصار استاد دانشگاه کوفه

تاریخ اسلام

  • drammarnassar73yahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمود کریمی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

  • m.karimigmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


سید رضا مودب استاد دانشگاه قم

علوم قرآن وحدیث

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمد هادی یدالله پور دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

علوم قرآن وحدیث

  • baghekhialgmail.com

ویراستار انگلیسی


سیداحمد حسینی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کارشناس نشریه


فرید اسمعیل یان کارشناس نشریات

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • mag.azarunivgmail.com
  • 04131452454

صفحه آرا


مهشاد علیلو تایپ و صفحه آرایی: آیشن کامپیوتر

  • ayshana96yahoo.com