مدیر مسئول


کریم علیمحمدی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تفسیر

سردبیر


صمد عبداللهی عابد دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

علوم قرآن وحدیث

  • s1.abdollahiyahoo.com
  • 09141597434

اعضای هیات تحریریه


زینب السادات حسینی دانشیار دانشگاه مازندران

اعضای هیات تحریریه


اعضای هیات تحریریه


حسن رضایی هفتادر دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


سیفعلی زاهدی فر استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

علوم قرآن وحدیث

اعضای هیات تحریریه


رقیه صادقی نیری دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

علوم قرآن وحدیث

اعضای هیات تحریریه


صمد عبدللهی عابد دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

علوم قرآن وحدیث

  • s1.abdollahiyahoo.com
  • 09141597434

اعضای هیات تحریریه


محمود کریمی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

  • m.karimigmail.com

اعضای هیات تحریریه


سیدضیاالدین علیانسب دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

اعضای هیات تحریریه


سید رضا مودب استاد دانشگاه قم

علوم قرآن وحدیث

اعضای هیات تحریریه


محمد مولوی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

اعضای هیات تحریریه


محمد هادی یدالله پور دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

علوم قرآن وحدیث

ویراستار انگلیسی


سیداحمد حسینی عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  • ahmadhosseineegmail.com

کارشناس نشریه


مهسا مهرانگیز .

علوم سیاسی و روابط بین الملل

  • mahsa.mehrangizyahoo.com

صفحه آرا


خانم علیلو تایپ و صفحه آرایی: آیشن کامپیوتر

  • ayshana96yahoo.com