اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

کریم علیمحمدی

تفسیر استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

cv.azaruniv.edu/alimohammadi/fa
karim110_aliyahoo.com

سردبیر

صمد عبداللهی عابد

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

s1.abdollahiyahoo.com
09141597434

اعضای هیات تحریریه

زینب السادات حسینی

دانشیار دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~zhosseini/
z.hosseiniumz.ac.ir
09113125897

حسن رضایی هفتادر

دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/227-2015-06-03-12-53-02
hrezaaiiut.ac.ir

سیفعلی زاهدی فر

علوم قرآن وحدیث استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

cv.azaruniv.edu/zahedifar/fa
s_zahedifaryahoo.com

رقیه صادقی نیری

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

cv.azaruniv.edu/sadeghiniri/fa
rsadeghiniriyahoo.com

صمد عبدللهی عابد

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

s1.abdollahiyahoo.com
09141597434

محمود کریمی

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

m.karimigmail.com

سیدضیاالدین علیانسب

دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

www.hmu.ac.ir/resome/48/olyanasab
z.olyanasabhmu.ac.ir

سید رضا مودب

علوم قرآن وحدیث استاد دانشگاه قم

www.qom.ac.ir/Portal/Home/?3415/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A8
sr-moaddabgom.ac.ir

محمد مولوی

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

www.ikiu.ac.ir/members/?id=298&lang=0
molaviisr.ikiu.ac.ir
0000-0002-2694-2384

محمد هادی یدالله پور

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

hekmat49.ir/?page_id=8
baghekhialgmail.com

ویراستار انگلیسی

سیداحمد حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ahmadhosseineegmail.com

کارشناس نشریه

مهدی رمضانی

زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

mehdi.ramazani85gmail.com

صفحه آرا

خانم علیلو

تایپ و صفحه آرایی: آیشن کامپیوتر

ayshana96yahoo.com