شرح فقرات دعای افتتاح قرآن با قرآن با تاکید بر مراتب شنیداری و دیداری آیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل، ایران

10.22049/quran.2023.14599

چکیده

شرح فقرات دعای افتتاح قرآن با قرآن
با تاکید بر مراتب شنیداری و دیداری آیات
چکیده
هدف؛ شرح فقراتی از دعای افتتاح قرآن کریم، با تاکید بر مراتب شنیداری و دیداری در حین قرائت کلام الهی است. یافته ها؛ تلاوت سخن خدا، بمنزله گفتگو با خالق؛ علاوه بر گفتار، جنبه شنیداری نیز داشته؛ و آیاتش، چون تجلی حقتعالی به پشتوانه حاملان و حافظان کلام الهی و پیامی زنده است؛ جنبه دیداری هم دارد. در نتیجه؛ در تلاوت قرآن، با درجات؛ شنیدن سخن از زبان پیامبر(ص)، تا شنیدن از فرشتة وحی و سروش الهی؛ و عدم غفلت و خود را در محضر کلام خدا دیدن همراه با نگاه بصیرت افزا و باز شدن چشم دل و عیان شدن حقایق اشیاء و جلوه‌های اسماء الهی مواجه می شویم. روش پژوهش، توصیفی بوده و نوع جمع آوری و تحلیل داده ها کتابخانه ای با استناد به آیات الهی و برخی از روایات می باشد.

کلیدواژه : دعای افتتاح قرآن، تفسیر ، مراتب قرائت، درجات شنیدن آیات، مراتب دیدن

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 26 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 13 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 25 تیر 1402