کارکرد عقل برهانی در تفسیر اجتهادی جامع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22049/quran.2023.27341.1332

چکیده

تفسیر اجتهادی جامع تفسیری جامع نگر به لحاظ روش شناسی تفسیر است که در کشف مراد جدی خداوند از همه منابع تفسیری بهره می برد از ان جا که در این تفسیر عقل از جایگاه مهم و اساسی برخوردار است بررسی کارکردهای برهانی عقل ضروری می نماید. استفاده‌ از عقل در برهان های قرآنی و قرائن عقلى در تفسیر براى کشف مفاهیم و مقاصد آیات قرآن کارکرد برهانی عقل است که به عقل از جنبه مدرِک بودن نظر شده است. این پژوهش با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و فیش برداری و با رجوع به اسناد و مدارک معتبر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مهم ترین کارکردهای برهانی عقل در تفسیر اجتهادی جامع می پردازد. استفاده از عقل در رفع تعارض ظاهری آیات، استفاده از قرائن عقلی(معرفت های بدیهی و برهان های قطعی ) در تفسیر، اجرای قاعده جری و تطبیق وکشف استلزامات عقلی موجود در آیات قرانی از مهم ترین کارکردهای عقل برهانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 30 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 14 آبان 1402