دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، اسفند 1396 

مقاله پژوهشی

نقد انگاره افسانه بودن داستان هاروت و ماروت

صفحه 38-13

محمد علی رضایی اصفهانی؛ عباس یوسفی تازه کندی؛ مرتضی سازجینی


شواهد قرآنی در شروح کهن معلقات

صفحه 63-39

سیدمهدی ابن الرسول؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول