دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، اسفند 1400 
واکاوی روش‌های فقه الحدیث فیض کاشانی در تفسیر صافی

صفحه 275-298

پریا نوری؛ مهیار خانی مقدم؛ سیدمجید نبوی