دوره و شماره: دوره 1، اول، بهار و تابستان 1393، صفحه 200-1