دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 13-393 

مقاله پژوهشی

مؤلفه‌های معنایی واژه دین در قرآن کریم

صفحه 13-51

نرگس بزرگخو؛ علی معموری؛ مهدیه سادات مستقیمی


اقسام مواجهه با روایات تفسیری در مدرسه تفسیری اصفهان

صفحه 123-153

علیرضا زکی زاده؛ محسن خوش‌فر؛ احترام سادات موسوی‌زاده


واژه‌ی «مجنون» در میزان نقد، واکاوی مجدد و تحلیل آراء اخیر

صفحه 155-188

صمد عبداللهی عابد؛ ناصر حمزه پور؛ امیر مقدم متقی


نقد و بررسی دیدگاه‌های قرآنی و روایی برقعی پیرامون مسئله زیارت

صفحه 299-334

سیدمجید نبوی؛ علی حسن بگی؛ مجید معارف؛ کیوان احسانی


نقش تربیتی خویشتن بانی در اعتدال بخشی به نیازهای غریزی با تاکید بر تفسیر آیات مرتبط

صفحه 367-393

فاطمه صاحبیان؛ دکتر محمد هادی یدالله پور؛ سید احمد میریان آکندی