دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 13-354 
بررسی گسست یا پیوست معنایی در آیة 15-20 سورة زخرف

صفحه 227-249

علیرضا زکی زاده؛ فاطمه طائبی؛ داود اسماعیلی