دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، دی 1395، صفحه 240-1